Your Search

jump to filter-options
Search for: Year = 2008 - 2009
  •  The document is publicly available on the WWW.
    amtliches Verkündungsblatt
    Xanten
    Xanten : Bürgermeister der Stadt Xanten, 23.2007,27(22.Juli) -