Reeser Amtsblatt : amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Rees : Jahrgang 2015 / Hrsg.: Stadtverwaltung Rees, Der Bürgermeister. Rees