Quartalsfinanzbericht ... : Vol. (2012), 1. Januar bis 30. September 2012 / Gea Group Aktiengesellschaft. Düsseldorf. 2012
 

Quartalsfinanzbericht ...20121. Januar bis 30. September 2012